Idea

Na bazie doświadczeń związanych z prowadzeniem Rekolekcji Małżeńskich typu Marriage Encounter powstał w katowickim Duszpasterstwie Akademickim program bezpośredniego przygotowania do małżeństwa metodą dialogową opracowany przez kapelana i parę koordynującą Rekolekcji Małżeńskich: ks. Stanisława Puchałę i Teresę i Eugeniusza Malickich.

Są to spotkania dla narzeczonych, które odbywają się w formie 9-ciu cotygodniowych dwugodzinnych spotkań zakończonych dniem skupienia. Skrócona wersja przygotowania do małżeństwa jest również prowadzona w formie weekendowych rekolekcji zamkniętych. W spotkaniach uczestniczą oboje narzeczeni.

Czas pomiędzy spotkaniami jest także czasem dialogu na zaproponowane jako zadanie domowe tematy.

Spotkania są czasem zwracania uwagi i skłaniania do refleksji nad istotnymi problemami i pytaniami dotyczącymi przyszłości.

Są też czasem intensywnego poznawania się, praktycznego uczenia się i rozwijania dialogu, uczą umiejętności prowadzenia rozmów na podstawowe - choć tak często przez wielu młodych pomijane przed ślubem - tematy.

Program zawiera między innymi problematykę dotyczącą:

  • poznania samego siebie i przyszłego współmałżonka
  • hierarchii wartości i celów
  • komunikacji życzeń i oczekiwań
  • miłości i odpowiedzialności
  • planowania rodziny
  • zasad dobrego porozumiewania się
  • relacji do otaczającego świata, ludzi i do Boga.

Dla par, które przeszły takie przygotowanie, co jakiś czas organizowane są dni skupienia - zapewnia to możliwość kontynuowania kontaktów i pracy z młodymi małżeństwami. Spotkania te pozwalają poszerzyć przekazywane wiadomości o problematykę dotyczącą aktualnych spraw dotykających nowej - bo małżeńskiej rzeczywistości.

Z kolei na podstawie tego programu przygotowania do małżeństwa został opracowany (przez T.E.Malickich) program dnia skupienia dla narzeczonych prowadzony metodą dialogową i organizowany w parafiach.

Spotkania Bezpośredniego Przygotowania do Małżeństwa Metodą Dialogową obok przekazywanych treści mają na celu uczenie i rozwijanie umiejętności dialogu, zwrócenie uwagi na jego znaczenie oraz kształtowanie postawy dialogu.

Spotkania te są specyficznym rodzajem dynamiki grupy. Nie jest to terapia grupowa, grupa terapeutyczna, trening wrażliwości czy też grupa spotkaniowa, choć pewne elementy treningu wrażliwości i grup spotkaniowych są tu wykorzystywane.

Podstawowym narzędziem w czasie spotkań jest dialog, który odbywa się wyłącznie w obrębie pary narzeczeńskiej, choć na tle i w atmosferze grupy. Dialog ten ułatwia, zgodnie z sugestiami prowadzących, wyłączenie się na czas spotkania ze spraw zewnętrznych oraz koncentracja uwagi głównie na tu i teraz, może czasem w kontekście tam i wtedy, choć poruszane w dialogach sprawy dotykają często przyszłości.

Formy dialogowe stosowane w spotkaniach przygotowania do małżeństwa są szkołą przedmałżeńskiego nabywania sprawności dobrej komunikacji. Dają poprzez przeżycie uczuciowo - emocjonalne przy zaangażowaniu woli człowieka podstawy do tworzenia atmosfery dialogu prowadzącego do spotkania osobowego.

Istotne w procesie przygotowania bezpośredniego do małżeństwa jest to, aby narzeczeni nauczyli się dialogu, ukształtowali w sobie postawę dialogu, po to, by umieli porozumiewać się w każdej sytuacji. Tworzona dzięki dialogowi więź miłości staje się fundamentem trwałego i nierozerwalnego małżeństwa.

Opracowanie: Teresa i Eugeniusz Maliccy